Bomberbot voorwaarden Codekampen 2020

‘Bomberbot’ is een handelsnaam van ‘Studio Krok B.V.’ gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 60431016 met BTW-nummer 853907663. Bomberbot is bereikbaar op de volgende wijzen: e-mail: codekamp@bomberbot.com en telefoonnummer: 020-305 3826.

Deze voorwaarden zijn van toepassing in het kader van het door Bomberbot georganiseerde Codekampen die georganiseerd worden voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar. Deze voorwaarden gelden in de verhouding tussen Bomberbot, de deelnemer(s) aan de kampen en hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

Boeking

Door het invullen en inzenden van het webformulier op de website codekamp.bomberbot.com of kamp.bomberbot.com door een wettelijke vertegenwoordiger komt een overeenkomst met Bomberbot tot stand tussen Bomberbot en de wettelijke vertegenwoordiger. De ontvangst van het ingediende webformulier wordt door Bomberbot bevestigd met een boekingsbevestiging.

Locatie en tijd

Een kamp duurt 4 tot 5 dagen (afhankelijk van het type kamp), waarbij tussen 09:00 en 17:00 activiteiten gepland staan. Brengen van deelnemers kan vanaf 08:30. Ophalen van deelnemers moet dagelijks uiterlijk om 17:30 gebeuren.

Er worden diverse kampen georganiseerd op diverse momenten. De op het webformulier gekozen locatie en tijd worden vermeld op de boekingsbevestiging.

Bereikbaarheid wettelijke vertegenwoordigers

(Een van) de wettelijke vertegenwoordigers moet gedurende de tijden waarop de deelnemer op het kamp is, ten alle tijden telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat wordt opgegeven op het ingezonden webformulier.

Persoonlijke omstandigheden

Bomberbot moet op de hoogte worden gebracht van persoonlijke omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de manier waarop een deelnemer zal deelnemen aan het programma en die deelname mogelijkerwijs zouden kunnen beperken. Hierbij valt te denken aan: medische bijzonderheden (lichamelijk en/of geestelijk), significante leer- en ontwikkelingsachterstanden, ingrijpende familieomstandigheden (zoals een ziek familie-lid), (geloofs)overtuiging die gebruiken inhoudt waar rekening mee gehouden moet worden, ADHD, dieet, et cetera.

Persoonlijke omstandigheden dienen bij de inzending van het webformulier op het webformulier vermeld te zijn onder het kopje ‘speciale wensen’ of indien de omstandigheden zich ontwikkelen na de totstandkoming van de overeenkomst zo snel als redelijkerwijs mogelijk nadat de omstandigheden zijn ontstaan.

Als naar het oordeel van Bomberbot de persoonlijke omstandigheden de deelnemer zullen beperken bij deelname aan het programma van het kamp heeft Bomberbot het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel aanvullende voorwaarden te verbinden aan deelname. Wordt niet door de wettelijke vertegenwoordiger ingestemd met deze aanvullende voorwaarden dan zal de overeenkomst worden ontbonden.

Indien de persoonlijke omstandigheden niet zijn medegedeeld aan Bomberbot en pas blijken op of na de aanvangsdag en de persoonlijke omstandigheden naar het oordeel van Bomberbot de deelnemer beperken bij deelname aan het programma van het kamp, zal Bomberbot het recht hebben de overeenkomst te ontbinden zonder recht op restitutie van de deelnamesom.

Maaltijden

Er wordt een gezonde lunch geserveerd en er zullen gezonde tussendoortjes worden gegeven. Als er bijzondere dieetwensen zijn moeten deze onder het kopje ‘speciale wensen’ vermeld worden bij verzending van het webformulier. Wanneer Bomberbot naar haar oordeel niet kan voldoen aan de dieetwensen, heeft Bomberbot het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel aanvullende voorwaarden te verbinden aan deelname. Wordt niet door de wettelijke vertegenwoordiger ingestemd met deze aanvullende voorwaarden dan zal de overeenkomst worden ontbonden.

Minimum aantal deelnemers

Voor elk kamp geldt dat er een minimum van 16 deelnemers moet zijn om doorgang te kunnen vinden. Als er 1 week voor de aanvangsdag nog geen 16 deelnemers zijn voor een kamp zal dat kamp geannuleerd worden en zullen de wettelijke vertegenwoordigers zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden en zal hen het volledige door hen betaalde bedrag terugbetaald worden.

Maximum aantal deelnemers

Voor elk kamp geldt dat er een maximum van 35 deelnemers is. Als na het inzenden blijkt dat het maximum aantal deelnemers voor dat kamp is overschreden heeft Bomberbot het recht de overeenkomst te ontbinden en zullen de wettelijke vertegenwoordigers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden en zal hen het volledige door hen betaalde bedrag terugbetaald worden.

Betaling

Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de bijgesloten factuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, worden betaald. Als geboekt wordt binnen 6 weken voor de aanvangsdag moet de betaling binnen 2 werkdagen na het versturen van de boekingsbevestiging en in ieder geval 1 werkdag voor aanvang van het kamp zijn bijgeschreven op de rekening van Bomberbot. Niet tijdige betaling geeft Bomberbot het recht om de overeenkomst te ontbinden en de annuleringskosten in rekening te brengen zoals in deze voorwaarden bepaald.

Herroeping

De wettelijke vertegenwoordiger heeft gedurende veertien dagen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen door gebruik te maken van het herroepingsrecht.

Als de overeenkomst wordt herroepen, ontvangt de wettelijke vertegenwoordiger het volledige betaalde bedrag terug, tenzij het kamp al is begonnen voordat de van dit herroepingsrecht gebruik gemaakt is. In dat geval vervalt het herroepingsrecht en bestaat geen recht op restitutie.

Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke betaling is verricht.

De wettelijke vertegenwoordiger moet de herroeping op grond van het hiervoor bepaalde in dit artikel op ondubbelzinnige wijze aan Bomberbot kenbaar te maken. Dit kan door een email te sturen met als onderwerp “Herroeping inschrijving deelname Codekamp” naar codekamp@bomberbot.com.

Annuleringsregeling

De overeenkomst kan tot 2 weken voor de aanvangsdag kosteloos en zonder opgave van reden schriftelijk (waaronder per e-mail) geannuleerd worden door een wettelijke vertegenwoordiger van een deelnemer waarna het volledige aan Bomberbot betaalde bedrag zal worden terugbetaald.

Indien later wordt geannuleerd geldt dat afhankelijk van het moment van annuleren een percentage van het factuurbedrag in rekening worden gebracht als annuleringssom.

De verschuldigdheid van bovengenoemde bedragen wegens te late annulering blijft van toepassing ook als Bomberbot besluit het betreffende kamp vervolgens te annuleren.

Gevonden voorwerpen

Voorwerpen gevonden tijdens of na afloop van het kamp worden door Bomberbot gedurende 5 werkdagen na afloop van het kamp bewaard en kunnen gedurende die tijd worden afgehaald. Na die tijd worden gevonden voorwerpen naar een kringloop gebracht of weggegooid. Bomberbot is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van gevonden voorwerpen.

Huisregels en aanwijzingen

Afhankelijk van de locatie waar een kamp wordt gehouden gelden er huisregels. Deze huisregels moeten ten alle tijden worden opgevolgd door deelnemers. Een deelnemer is daarnaast ten alle tijden gehouden de aanwijzingen van begeleiders op te volgen.

Iedere deelnemer die hinderlijk of anderszins onwenselijk gedrag vertoont kan van verdere deelname aan het kamp worden uitgesloten zonder dat er enig recht op vergoeding door Bomberbot van niet genoten kampdagen bestaat. Alle kosten die voortvloeien uit de uitsluiting van deelname komen voor rekening van de (wettelijke vertegenwoordigers van de) deelnemer.

Overmacht

Wanneer activiteiten als gevolg van een overmachtsituatie geen doorgang kunnen vinden, bijvoorbeeld in het geval van een stroomstoring, is Bomberbot niet verplicht om (een gedeelte van) het factuurbedrag terug te betalen of additionele kampdagen in te lassen. Bomberbot zal echter altijd proberen een passende alternatieve activiteit te ondernemen afhankelijk van de aard van de omstandigheden die tot een overmachtssituatie leiden.

Aansprakelijkheid

Iedere wettelijke vertegenwoordiger van een deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van materiaal van Bomberbot dat aan de deelnemer in gebruik is gegeven. De wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer is ook aansprakelijk voor alle schade die Bomberbot lijdt door het toedoen van een deelnemer. Bomberbot is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van enige bezit van de deelnemer noch voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan een andere deelnemer.

Voor zover Bomberbot aansprakelijk is voor enige schade jegens een wettelijke vertegenwooriger van een deelnemer is die aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal het door de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer betaalde bedrag, behalve als de schade is ontstaan doordat Bomberbot de schade opzettelijk of door grove schuld heeft veroorzaakt..

Intellectueel eigendom en gebruik software

Van alle informatie, daaronder begrepen beeldmateriaal en tekst, verstrekt door (medewerkers van) Bomberbot is Bomberbot de rechthebbende. Deze informatie mag op geen enkel wijze gebruikt worden voor een andere doel dan waarvoor het verstrekt is, behalve met de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Bomberbot.

Op het gebruik van de door Bomberbot beschikbaar gestelde software zijn daarnaast de Algemene Voorwaarden van Bomberbot van toepassing die te raadplegen zijn op: https://bomberbot.com/termsofuse/

Privacy

Tijdens het kamp zal Bomberbot bepaalde persoonsgegevens van deelnemers verwerken.

Bomberbot bepaalt niet het doel en de middelen van deze verwerking van persoonsgegevens, dit doet de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer zelf. Dit betekent dat de wettelijk vertegenwoordiger de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is in de zin van de relevante privacywetgeving. Bomberbot is de ‘verwerker’ van de persoonsgegevens. Bomberbot verwerkt persoonsgegevens niet op een andere manier dan is overeenkomen met de wettelijk vertegenwoordiger.

In de privacy policy van Bomberbot staat uitgebreide informatie over de verwerking van de gegevens van deelnemers en onze rol als verwerker: https://bomberbot.com/privacypolicy/

Promotiemateriaal

Tijdens een kamp kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden voor gebruik voor de promotie van de activiteiten van Bomberbot. Door in te stemmen met deze voorwaarden wordt hiervoor toestemming gegeven.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en vergissingen op de website van Bomberbot binden Bomberbot niet.

Taal, rechtskeuze en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en de overeenkomst die door het invullen en inzenden van het webformulier tot stand komt is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden en de overeenkomst dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Terug naar codekamp pagina